Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ВХОД В., каквото и да значи това.

 

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта, вероятно за да се информирате. 

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Вход В., с който получавате правото да използвате услугите на сайта. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Вход В.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.


1. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта на Вход В. 


„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;


„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.II. Авторски права


1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.IV. Поверителност

Вход В. е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност. Политиката е неразделна част от Общите условия.V. Ограничаване на отговорността

Вход В. не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

 Вход В. не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.

Вход В. не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.

Вход В. има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта,


VI. Промени

Вход В. си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

 1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.


 1. Как обработваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изготвяне на отговор на Вашите съобщения (запитвания), отправени през формата за контакти, по тях във връзка с дейностите, извършвани от нас.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.


 1. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

За целите на изготвяне на отговор на Вашите съобщения (запитвания), отправени през формата за контакти, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

 • Име;
 • Електронна поща (e-mail);
 • IP адрес, от който е направена запитването;
 • Телефонен номер.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте през формата за контакти на сайта ни.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.


 1. Използване на Началната страница на www.entrv.com:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (https://entrv.com/) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

„Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността.


 1. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ д-р Емилова“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Външни доставчици на услуги – поддръжка на софтуер:

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например на дружества, извършващи поддръжка на сайта. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни.

(2) Публични органи:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон – съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.


 1. Какви са Вашите законови права?
 • Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
 • Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

– оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
– обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
– повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
– възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 • Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.
 • Право на преносимост:По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.
 • Право на изтриване:Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
– обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
– в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
– за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

 • Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
 • Право на подаване на жалба:В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 1. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на обработване, в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове. Пазим историята на Вашите запитвания (съобщения) в сайта ни за срок от 1 (една) година назад.


 1. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.